Verkoopsvoorwaarden

1.Gebruik van de website

Lembreghts BVBA besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan  Lembreghts BVBA niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig,  juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Lembreghts BVBA al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met

Lembreghts BVBA spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische storingen.

Lembreghts BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

a. privacy en cookie policy

zie hieronder

b. Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Lembreghts BVBA beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor  uw gebruiksgemak aangeboden. Lembreghts BVBA  aanvaard geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Gebruik van afbeeldingen

Teksten en foto’s kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Zonder toestemming van Lembreghts BVBA is het verboden deze te kopiëren, te gebruiken.

2. Algemene voorwaarden

* ALGEMEEN  Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de klant vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van onderhavige voorwaarden, gemaakt door personeel van de firma Lembreghts BVBA  zijn slechts van kracht indien wij deze schriftelijk bevestigen. Gegevens van welke aard ook vermeld in onze catalogi en prijsljjsten en dergelijke zijn niet bindend voor ons tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

*GEBRUIK  Het is de klant of de gebruiker verboden om het geleverde product te gebruiken voor andere doeleinden dan deze expliciet en limitatief opgesomd zijn in een bijgeleverde gebruikshandleiding. Het is de klant of de gebruiker verboden enige wijziging aan te brengen aan geleverde goederen zonder de schriftelijke toestemming van de constructeur. Indien geen gebruishandleiding is bijgeleverd of indien de gebruikshandleiding niet in een door de klant gebruikelijke taal is opgesteld, dan dient deze schriftelijk te worden aangevraagd. De klant en/of  de gebruiker dient alle maatregelen te nemen om bij gebreken en o/of klachten over het geleverde artikel, een onderzoek in aanwezigheid van alle betrokken partijen mogelijk te maken.

* BETALINGSVOORWAARDEN  Alle taksen, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant. Alle betalingen dienen te gebeuren te Oevel, netto en zonder disconto, contant of volgens op factuur vermelde modaliteiten. De klant zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechstwege en zonder

noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10%  met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van andere geleden schade.

*EIGENDOMSVOORBEHOUD-VOORRECHT NIET BETAALDE VERKOPER  Alle geleverde materialen blijven onze uitdrukkelijke eigendom tot bij de algehele betaling, kosten van de verkoop, kosten van vervoer en verpakking, de door de klant verschuldigde belastingen (BTW), en de intrest die strekt tot de vergoeding van de betalingsuitstel inbegrepen. De klant zal evenwel, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, de risico’s dragen. De klant is er  derhalve toe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behouden. Wanneer de klant de goederen heeft doorverkocht aan een derde, dan kunnen wij onze aanspraken doen gelden op de schuldvordering van de koopprijs. Ons eigendomsrecht komt dan te rusten op de vervangende schuld vordering. Wij behouden het voorrecht van de niet-betaalde verkoper van roerende goederen ingeval van faillissement van de klant en dit op al de door hem verkochte goederen.

*LEVERING  De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de leveringsbon. De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt een aansprakelijkheid in onze hoofde met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft ons van iedere verplichting tot levering. Bij niet -betaling op de vervaldag wordt de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken ten laste van de klant en kunnen wij het geleverde terugvorderen.

*ANNULATIE OF RETOUREN  Bij annulering van een order of bij terugname van de goederen, is aan ons, onverminderd alle andere mogelijk schadevergoedingen, een forfaitaire schadevergoeding van 20% alsmede de verzendings- en terugnamekosten verschuldigd.

*VERPLAATSING, TRANSPORT EN VERZEKERING  Alle  leveringen geschieden in ons magazijn. Alle verrichtingen in verband met de verzending (veervoer, verzekering, aflevering, enz.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de klant, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook in geval van franco verzending. Indien wijzelf zorg dienen te te dragen voor de verzending van de door hem te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de klant.

*WAARBORG De inontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Het materiaal dat geleverd wordt door ons, blijft onder de waarborg van de fabrikant vallen. De klant is verplicht om bij schadegeval, het bewijs te leveren dat het geleverde artikel op een redelijk te verwachten wijze en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen werd gestockeerd, onderhouden, behandeld en toegepast Wij zijn enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de klant aan al zijn betalingsverbintenissn heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

*KLACHTEN  Geen enkele klacht (ook m.b.t. factuur) is ontvankelijk indien deze niet nauwkeurig omschreven en schriftelijk is gedaan binnen de 8 dagen na de inontvangstneming van de goederen of de uitvoering van de werken of de verzending van de factuur.

*RECHTSBEVOEGDHEID  In geval van geschil of betwisting om een willekeurige reden zjjn alleen de rechtbanken van Turnhout of het Vredegerecht van Herentals bevoegd.

 

Privacy en cookie policy

Indien u onze website Lembreghts BVBA of een van onze andere domeinen die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Lembreghts BVBA acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze policy.
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

*Naam

*Facturatie/leveradres

*BTW nummer

*Betalingsgegevens

*telefoon/GSM

*E-mailadres

*website

*IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het versturen van nieuwsbrieven/prijslijsten;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Lembreghts BVBA of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website : https://lembreghts.be/

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing  

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies   

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan privacy@lembreghts.be of per aangetekende brief naar: Nijverheidstraat 52 – 2260 Oevel

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Lembreghts BVBA

Nijverheidstraat 52

2260 Oevel

014/220867